Informatikai Munkavállalók Érdekvédelmi Szakszervezetének

ALAPSZABÁLYA

 

Preambulum

Az információs társadalom ugrásszerű fejlődése szükségessé teszi, hogy az informatika területén dolgozók (informatikusok és az informatika funkcionális munkaterületein dolgozók) érdekképviselete megvalósításra kerüljön. Szükséges kialakítani egy olyan érdekvédelmi szervezetet, amely ezen dolgozói réteg speciális szakértelméből, működési szakterületéből és munkakörülményeiből adódó érdekeit érvényesíteni tudja az önkéntesség demokratikus alapelvének figyelembe vételével. Mindezekre tekintettel a 2011. évi CLXXV szóló és a. 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően a fenti dolgozók létrehozzák az Informatikai Munkavállalók Érdekvédelmi Szakszervezetét. (továbbiakban: IMÉSZ).

 

 

I.

Általános rendelkezések

1.       A Szakszervezet neve:        Informatikai Munkavállalók Érdekvédelmi Szakszervezete, rövidített neve:         IMÉSZ

2.       A Szakszervezet székhelye:                              1188 Budapest, Jáde utca. 7/A/1.

3.       A Szakszervezet levelezési címe:                     1188 Budapest, Jáde utca. 7/A/1.

A Szakszervezet működés területe:               Magyarország

4.       A Szakszervezet képviselője:                           IMÉSZ elnöke

5.       A Szakszervezet jogállása:                                önálló jogi személy

6.       A szakszervezet a működéséhez szükséges, elkülönített vagyonnal gazdálkodva teremti meg a kitűzött céljai elérésének nélkülözhetetlen feltételeket.



II.

Az IMÉSZ célja

 

1.       Létrehozásának elsődleges célja, hogy az informatikai területen dolgozók gazdasági, kulturális és szociális érdekeinek képviseletében eljárjon, a dolgozók célkitűzéseinek összehangolásával a munkáltatói döntéshozatal jelentős tényezőjévé váljék. E kitűzött célok keretei között védi és képviseli szervezett tagságának érdekeit, azokat következetesen érvényesíti.

2.       Részt vesz minden, a céljaival egyező, vagy azokkal összhangban álló érdekvédelmi, érdekképviseleti közös megjelenésben, más szervezetekkel együttműködik, tárgyalásokat folytat törekvéseinek megvalósítása érdekében.

3.       Az általa képviselt dolgozók jogos és méltányolható érdekeit sértő intézkedések ellen képviselője útján, vagy tagsága részvételével a törvényes keretek között határozottan és következetesen fellép, ennek érdekében felhasználja a jogszabályok adta lehetőségeket és a nyilvánosság fórumait.

4.       A demokratikus öntevékenység és a szolidaritás elve alapján – megőrizve szuverenitását és függetlenségét – más hazai és nemzetközi szervezetekkel együttműködik, hasznos kapcsolatok kialakítására törekszik.

5.       Ellátja mindazokat a feladatoknak, amelyekkel a szervezett dolgozók közössége megbízza.

6.       Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

7.       Kialakítja és működteti a dolgozói érdekeket érintő információs és tájékoztatási rendszert, gondoskodik tisztségviselői szakszerű képzéséről.

 

 

III.

Az IMÉSZ gazdálkodása

 

1.       Az IMÉSZ működésének alapelvei az önállóság, az önkéntesség, a demokrácia elveinek érvényesítése, a nyitottság, a konszenzusra törekvés, a szolidaritás, a kisebbség érdekeinek tiszteletben tartása és megjelenítése, a függetlenség és a nyilvánosság biztosítása.

2.       Az IMÉSZ a bevételeit és a kiadásait meghatározó költségvetés alapján gazdálkodik. Az éves költségvetést az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés hagyja jóvá.

3.       Az IMÉSZ működésének forrásait a tagdíj, a célokkal összeegyeztethető adományok, egyéb, a jó erkölcsöt nem sértő támogatások, valamint a közös vagyon működtetéséből eredő bevételek jelentik.

4.       A bankszámla feletti rendelkezési és utalványozási jog az IMÉSZ működésének feltételeit elsősorban tagjai biztosítják a szakszervezeti tagdíj havi rendszerességgel történő befizetésével, melynek mértéke: 300,- Ft/hó.  A tagdíjakat a tárgyévre vonatkozóan a tárgy év december 31-ig be kell fizetni. Évközi belépés esetén az új tagnak az adott évre a tagdíj időarányos részét kell a belépést követő 30 napon belül befizetni.

5.       A GYES-en, GYED-en lévők, valamint a nyugdíjasok, sorkatonák, tartósan betegállományban lévők, kórházi ápolás alatt állók egységesen havonta 100, - Ft összegű tagdíjat kötelesek fizetni.

6.       Az IMÉSZ takarékos gazdálkodása a szervezett dolgozók közös ügye. Az IMÉSZ gazdálkodásáról az Elnökség a tagságnak az évente megrendezésre kerülő Közgyűlésen köteles beszámolni a hatályos számviteli tv. előírásai szerint.

 

 

IV.

Az IMÉSZ tagsága

 

1.       Az IMÉSZ tagja lehet minden informatikai területen dolgozó munkavállaló, valamint olyan személy, aki elfogadja az IMÉSZ céljait és alapszabályát, valamint megfizeti a tagdíjat. A tagokat egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelességek terhelik.

2.       Az IMÉSZ tagja egyidejűleg más társadalmi szervezetnek, vagy érdekképviseleti szervnek is tagja lehet.

3.       A belépés önkéntes, írásos belépési nyilatkozattal történik.

4.       A szakszervezeti tagsági viszony megszűnik:

-          az IMÉSZ megszűnésével,

-          a tag kilépésével

-          a tagsági viszony szakszervezet általi felmondásával, amennyiben a tag nem felel meg a tagsághoz kötött feltételeknek.

-          kizárással,

-          a tag halálával.

a)    A jogviszony megszűnése esetén ezt a tényt a tagnyilvántartásban rögzíteni kell a jogviszony megszűnésének módja és időpontja megjelölése mellett. A tagsági jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi feladat, úgymint a tagsági jogviszony létesítése, megszüntetése, valamint a tagnyilvántartás folyamatos vezetése a tag szerint illetékes érdekvédelmi csoport hatáskörébe tartozik.

b)    A tag tagsági viszonyát kilépéssel bármikor indoklás nélkül megszűntetheti a szakszervezet elnökével közölt (személyesen átadott, vagy postán küldött) írásbeli nyilatkozattal. A tagsági viszony a kilépési nyilatkozatnak a szakszervezet elnökével való közlése napján szűnik meg.

c)    a tagsági jogviszonyt írásban, igazolható módon, harminc napos határidővel lehet felmondani a felmondás alapjául szolgáló ok megjelölésével. A felmondásra a közgyűlés jogosult.

d)    - Csak Azt a szakszervezeti tagot lehet kizárni, aki vállalt feladatait, kötelezettségét a többi tag érdekét sértő módon megszegte, tevékenysége az IMÉSZ Alapszabályában foglaltakkal ellentétes. Súlyosan jogsértő magatartásnak minősül a tagdíj bejelentés nélkül 90 (kilencven) napot meghaladó befizetésének elmulasztása, feltéve, hogy a tag ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti.

-          A kizárási eljárás előtt a tagot fel kell szólítani arra, hogy a hátralékát a felszólítás kézhezvételétől számított egy hónapon belül fizesse be. A kizárási eljárás a határidő ismételt eredmény nélkül eltelte esetén indítható meg a taggal szemben.

-          A kizárásra a közgyűlés jogosult. A kizárást kezdeményezheti a közgyűlés, az elnökség, vagy bármelyik tisztségviselő. A kizárási eljárásról írásban, igazolható módon, értesíteni kell az eljárás alá vont tagot. Az értesítésnek tartalmaznia kell a kizárási okot, valamint a kizárási eljárás időpontját és helyszínét, valamint azt a tájékoztatást, hogy a tag a kizárási okkal szemben személyesen szóban védekezhet, vagy védekezését írásban is benyújthatja a közgyűléshez, elnökséghez, részt vehet az eljárásban, tanúkihallgatást és egyéb bizonyítást kezdeményezhet, illetve az eljárásban használt iratokat, dokumentumokat megtekintheti.

-          A kizárást a tag szerint illetékes érdekvédelmi csoport kezdeményezheti de a közgyűlés teljes tagságának kétharmados szavazattöbbségével kerülhet rá sor. A kizárásról szóló határozatot az érdekvédelmi csoport titkára indoklással együtt írásban, igazolható módon, köteles átadni, amelynek tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, illetve a kizáró határozat elleni jogorvoslat lehetőségéről való kioktatást. A kizárás ellen 15 napon belül halasztó hatályú panasszal élhet a kizárt tag az IMÉSZ Elnöksége felé.

-          Amennyiben az IMÉSZ Elnöksége a panasz kivizsgálása során a kizárás alaptalanságát állapítaná meg, úgy határozatával hatálytalanítja az érdekvédelmi csoport határozatát és a tag tagsági viszonyát visszaállítja. Amennyiben a vizsgálat a kizárást alaposnak találja, úgy az Elnökség határozatával helyben hagyja az érdekvédelmi csoport határozatát, mely határozatot jogsértés miatt további 30 napon belül a tag, bíróság előtt megtámadhatja.

-          A kizáró határozattal szemben benyújtott jogorvoslati kérelem a kizárás végrehajtására nincs halasztó hatállyal Kizárás esetén a tagsági jogviszony a kizárásról szóló döntés meghozatalának napján szűnik meg.

 

 

V.

Az IMÉSZ tagjának jogai

 

1.         A tag jogosult a szakszervezet tevékenységében részt venni.

2.         A tag tisztségviselőt választhat és tisztség ellátására választható, kivéve, ha a közügyek gyakorlásától való eltiltás ítélet hatálya alatt áll.

3.         A tag jogosult a szabad véleménynyilvánításra, javaslattételre, álláspontjának, érveinek kifejtésére a jogszabályok és a szervezet egyéb, saját maga által kialakított normáinak keretein belül.

4.         A tagnak joga van saját maga, vagy képviselői útján, - egy tag csak egy személytől fogadhat el egyidejűleg képviseleti megbízást. Az IMÉSZ működését, tevékenységét, gazdálkodását, pénzeszközeinek felhasználását ellenőrizni, a megválasztott vezetőket a kialakított normák keretei között beszámoltatni, mulasztásukért felelősségre vonni.

5.         A tag szavazati joggal részt vehet a közgyűlés döntéshozatalában

6.         A tag az érdekvédelmi csoport tagsága legalább 10%-ának egyetértésével kezdeményezheti a tag kizárását, továbbá a szakszervezeti tagság legalább 10%-ának egyetértésével pedig a tisztségviselők visszahívását.

7.         A tag az IMÉSZ bármely szerve jogsértő határozatát annak kézhezvételét követő 15 napon belül az Elnökségnél írásban, halasztó hatályú panasszal megpanaszolhatja. A tag munkaügyi, bérügyi, jogi, szociális és egyéb kérdéseivel, problémáival tanácsért, támogatásért, védelemért fordulhat érdekvédelmi csoportjához, valamint az IMÉSZ elnökségéhez illetve az elnökség tagjaihoz.

8.         A tag jogosult a szakszervezeti szolgáltatások igénybevételére.

9.         A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak

10.      A tagsági jogok nem forgalomképesek és nem örökölhetők

 

Az IMÉSZ tagjának kötelességei

a)        A tag köteles az alapszabály és a szakszervezet egyéb belső szabályainak rendelkezéseit, az elnökség, a közgyűlés határozatait, döntéseit betartani.

b)        A tag nem veszélyeztetheti a szakszervezet céljának megvalósítását és tevékenységét.

c)         A tag köteles elősegíteni az IMÉSZ munkáját, tevékenységével támogatni az IMÉSZ eredményes működését, magatartásával hozzájárulni az IMÉSZ tekintélyének emeléséhez.

d)        A tag köteles megismerni az Alapszabály rendelkezéseit, elfogadni azokat, az érdekvédelmi csoportjának normái szerint tevékenyen részt venni az IMÉSZ tevékenységében.

e)         A tag köteles a tagdíjat megfizetni.

 

A tagsági viszony keletkezése

a)        a tagsági viszony a tag belépésével keletkezik

b)        a belépő nyilatkozatot írásban kell benyújtani a szakszervezet elnökségéhez

c)         a belépés elfogadásáról vagy elutasításáról az elnökség a legközelebbi ülésen dönt, amelyről haladéktalanul tájékoztatja írásban (levél vagy adott esetben elektronikus levél útján) a belépést kérőt

d)        a szakszervezet tagját be kell jegyezni a nyilvántartásba (név; lakcím; anyja neve és a belépés elfogadása napjának megjelölése)

e)         a tagsági viszony a tagfelvételről szóló elnökségi határozat meghozatalának napjától áll fenn

 

 

 

VI.

Az IMÉSZ szervezete és működése

 

A szakszervezet szervei: A közgyűlés, vezető tisztségviselők (az elnökség, alelnökök, a titkár), a felügyelő bizottság.

 

A közgyűlés

 

1.         Az IMÉSZ legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló közgyűlés.

2.         Az IMÉSZ operatív irányítását az Elnökből, a két Alelnökből és a Titkárból álló Elnökség végzi.

3.         A tagok közös képviseletükre munkahelyi, stb. érdekvédelmi csoportot alakíthatnak

4.         A Közgyűlés és az Elnökség egyéb állandó és ideiglenes szakszervezeti szerveket és bizottságokat is létrehozhat.

5.         Az IMÉSZ vezető tisztségviselői az Elnök, az Alelnökök és a Titkár.

 

 

VII.

A Közgyűlés

 

1.         A Közgyűlésen szavazati joggal vesznek részt:

a)      a tagok

b)     az Elnökség tagjai,

2.         A Közgyűlést évente egy alkalommal az IMÉSZ elnöke, vagy akadályoztatása esetén bármelyik alelnöke írásban, a napirendi pontok közlésével hívja össze. A Közgyűlés összehívását legalább 30 nappal előre meg kell hirdetni.

3.         Szükség esetén rendkívüli Közgyűlés is összehívható a V/6. pontban meghatározottak betartásával. A meghívónak tartalmaznia kell:

a)        a szakszervezet nevét és székhelyét

b)        az ülés idejének és helyszínének megjelölését

c)         az ülés napirendjét olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörben álláspontjukat kialakíthassák

d)        ha  az elnökség a közgyűlést nem szabályszerűen hívta össze, az ülést csak akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult tag jelen van és egyhangúlag hozzá járul a közgyűlés megtartásához.

4.         A meghívót írásban, igazolható módon, kell kiküldeni – postán ajánlott tértivevényes küldeményként, vagy e-mailban. Ez utóbbi esetben szükséges a visszaigazolás bizonyíthatósága.

5.         A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 7 napon belül a tagok, az elnökségtől, a felügyelő bizottságtól vagy az elnöktől kérhetik a napirend kiegészítését írásban, ugyancsak igazolható módon, a kiegészítés indoklásával. A kiegészítésről az elnökség dönt.

6.         A közgyűlés csak a napirenden szereplő kérdésekben hozhat határozatot.

7.         Minden tagnak egy szavazata van, a szavazati jog csak személyesen gyakorolható, vagy képviselő útján.(a 23/d. pontban meghatározottak alapján)

8.         Kötelező a közgyűlés összehívása

a)         ha azt a szakszervezeti tagság legalább 20%-a, vagy legalább három érdekvédelmi csoport együttesen az Elnökhöz, intézett írásbeli indítványával, az ok és a cél megjelölésével kezdeményezi. Amennyiben az összehívásról az Elnök az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül nem intézkedik, a Közgyűlést bármely érdekvédelmi csoport összehívhatja.

b)        ha azt a bíróság elrendeli.

c)         ha az elnökség létszáma a határozatképesség alá csökken

d)        ha a szakszervezet vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, valamint, ha a tartozások előreláthatóan nem teljesíthetőek az esedékességkor

e)         a szakszervezet céljának elérése veszélybe kerül

 

A c) pont alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a szakszervezet megszüntetéséről dönteni.

9.         A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező, IV/1. pontban meghatározott tagok több mint fele jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

10.      A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés változatlan napirenddel a megjelentek számától függetlenül határozatképes, feltéve, hogy erről a tagokat eredeti meghívóban tájékoztatták. A megismételt és az eredeti Közgyűlés között legalább egy órának el kell telnie. Minden, a Közgyűlésen részt vevő tagnak egy szavazata van.

11.     A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:74 § -ának figyelembe vételével:

a)        az alapszabály elfogadása és módosítása

b)        A szakszervezet megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása

c)         az Elnök és a többi vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása

d)        az éves költségvetés elfogadása

e)        az éves beszámoló elfogadása ­- ezen belül a szakszervezet vagyoni, gazdasági helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról is

f)          dönt a tagdíj mértékéről és esedékességéről

12.      A Közgyűlés egyszerű – a megjelentek létszámának felét egy fővel meghaladó – többséggel dönt.

a)         az IMÉSZ működésének elveiről, céljáról, a következő Közgyűlésig meghatározásra kerülő programjáról;

b)        a Közgyűlésen megtárgyalásra kerülő napirendi pontokról, egyéb napirendi pontok felvételéről;

c)         egyéb olyan kérdésekben, amelyekhez a jogszabály, az Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata egyszerű többséget ír elő.

13.      A Közgyűlés minősített –háromnegyedes– többséggel dönt:

a.          az Alapszabály elfogadásáról, módosításáról;

b.         az IMÉSZ más társadalmi szervezethez való csatlakozásáról, más társadalmi szervezettel való együttműködéséről,

c.          az IMÉSZ feloszlásáról, megszűnéséről, a szakszervezet vagyonáról,

d.         az IMÉSZ vagyon hasznosításának elvéről;

e.          a tagdíjfizetés módjáról, és mértékéről;

f.           az Elnökség tagjainak megválasztásáról, visszahívásáról

g.          az elnökség éves beszámolójának elfogadásáról

h.         az éves költségvetés elfogadásáról;

i.           tag kizárása esetén a fellebbezés elbírálásáról;

j.           IMÉSZ sztrájk kérdésében

14.      A Közgyűlés személyi kérdésekben titkos, egyéb kérdésekben nyílt szavazással dönt. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

15.      A Közgyűlés ülésén a szavazati joggal rendelkező tagok közül egyszerű többségi határozatával levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyv hitelesítőket választ.

A jegyzőkönyv elkészítéséről és az ülést követő 15 napon belül az érdekvédelmi csoportok részére való megküldéséről a Titkár köteles gondoskodni.

A Közgyűlés határozatait kiemelve kell közölni.

16.      A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a)        akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a szakszervezet terhére másfajta előnyben részesít

b)        akivel a határozat szerint szerződést kell kötni

c)         aki ellen a határozat alapján pert kell indítani

d)        akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a szakszervezetnek nem tagja

e)         aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll

f)          aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben

17.       A közgyűlés lebonyolítása. A közgyűlést az elnök vagy az elnökség tagja nyitja meg. A közgyűlés megválasztja a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítő személyt továbbá a három (vagy több) tagú szavazatszámláló bizottságot. E személyekre az elnök, az elnökség, valamint a jelen lévő tagok tehetnek javaslatot.

18.      A közgyűlésen jelenlevő tagokról nevük és lakhelyük megjelölésével jelenléti ívet kell készíteni, amelyet a tagoknak alá kell írnia.

19.      A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a közgyűlést követő – legkésőbb a 30. naptól kezdve – a tagok megtekinthetnek a szakszervezet székhelyén.

20.      A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlés kezdésének és befejezésének időpontját is. A jegyzőkönyvet alá kell írnia a levezető elnöknek és a két jegyzőkönyv hitelesítő személynek.

21.      A hitelesített jegyzőkönyvet a szakszervezetnek tíz évig meg kell őriznie.

22.      A levezető elnök a megválasztását követően elrendeli a határozatképesség megállapítását, amelyet minden határozat meghozatala előtt újra meg kell állapítani, s azt jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

23.      A közgyűlés által hozott határozatokat a közgyűlésen a levezető elnök kihirdeti és azokat a jegyzőkönyvben sorszámozva kell szó szerint leírni. A határozatokat a közgyűlést követő harminc napon belül meg kell küldeni a tagoknak.

 

 

VIII.

Az IMÉSZ Elnöksége

 

1.         Az IMÉSZ ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség, mely négy tagból áll. Az elnökség tagjai az elnök, az általános alelnök, az érdekvédelmi alelnök és a titkár.

2.         Az IMÉSZ két Közgyűlése között a Szakszervezet irányítását az Elnökség, látja el, gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az elnökség a feladatait a közgyűlés által hozott határozatok keretei között végzi, köteles a határozatok végrehajtására, tevékenységét a szakszervezet érdekének megfelelően köteles végezni.

3.         Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, ott a szakszervezettel, az ellátott tisztségükkel kapcsolatos kérdésekre válaszolni a szakszervezet tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.

4.         Az IMÉSZ Elnökségének szavazati joggal rendelkező tagjai az IMÉSZ Elnöke, Alelnökei és Titkára.

5.         Az Elnökség ülését szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal az Elnök az ülést megelőzően legalább 15 nappal hívja össze az elnökség szerint elfogadott működési szabályzat szerint, vagy ennek hiányában írásban, igazolható módon.(lehet e-mail is.) A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat, az ülés helyét és idejét. Az elnökségi ülés történhet online is az V/1. pontban meghatározottak szerint. Ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnne, akkor az elnökség ülését bármelyik elnökségi tag összehívhatja.

6.         Az elnökség öléseit az elnök, vagy megbízása alapján az elnökség más tagja vezeti le.

7.         Szükség esetén rendkívüli Elnökségi Ülés is összehívható a 6. pontban meghatározottak figyelembe vételével.

8.         Össze kell hívni az Elnökséget, ha azt az összes szavazati joggal rendelkező érdekvédelmi csoport legalább 10%-a az Elnökhöz intézett írásbeli indítványával, az ok és a cél megjelölésével kezdeményezi. Amennyiben az összehívásról az Elnök az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül nem intézkedik, az Elnökséget bármely érdekvédelmi csoport összehívhatja.

9.         Az Elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. Minden tagnak egy szavazata van.

10.      Az elnökség üléseiről emlékeztetőt kell vezetni, azt valamennyi elnökségi tag részére meg kell küldeni. Az emlékeztetőnek szó szerint és számozással ellátva kell tartalmaznia az elnökség által meghozott határozatokat. Az emlékeztetőt és határozatokat a szakszervezet irattárában kell elhelyezni, s azt 10 évig meg kell őrizni.

11.      Az elnökség ülésén az elnökség által meghívott személyek, valamint a felügyelő bizottság tagjai vehetnek részt tanácskozási joggal.

12.      Az Elnökség egyszerű – a megjelentek létszámának felét egy fővel meghaladó – többséggel, nyílt szavazással dönt:

a.          az IMÉSZ éves programjáról, a napirenden lévő érdekvédelmi, érdekképviseleti, társadalmi, gazdasági-, szociál-, és művelődéspolitikai kérdésekben;

b.         az IMÉSZ éves gazdálkodásának, költségvetésének előterjesztéséről;

c.          a határidőben előterjesztett indítványokról és javaslatokról;

d.         a tisztségviselők tiszteletdíjáról,

e.          az IMÉSZ jogi képviseletéről, valamint a könyvelésről,

f.           a tisztségviselők beszámoltatásáról és a beszámolók elfogadásáról

g.          a szakszervezeti tagdíjak felhasználásáról az Elnök előterjesztése alapján;

h.         minden olyan egyéb kérdésben, mely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

13.           Az Elnökség minősített – kétharmados – többséggel dönt:

a)              az Alelnökök képviseleti jogának terjedelméről;

b)             az IMÉSZ-vagyon Közgyűlés által meghatározott elvek szerinti hasznosításának módozatairól;

c)              a tisztségviselők tevékenységének utólagos jóváhagyásáról;

d)             minden olyan egyéb kérdésben, melyben az Elnökség minősített többségi döntéssel kíván határozni;

14.           Az Elnökség tagjainak visszahívására akkor kerülhet sor, ha a tisztségviselők a jogszabályban, az Alapszabályban, az IMÉSZ Közgyűlésének határozatában, az IMÉSZ Elnökség határozatában foglalt kötelezettségeiket súlyosan megszegik, az elfogadott alapelvekkel ellentétes magatartásukkal jogtalan helyzetet idéznek elő, tevékenységükkel kárt okoznak.

15.            A Szakszervezet bankszámlája felett az Elnök rendelkezik. Akadályoztatása esetén – a két Alelnök együttesen, vagy az szakszervezet titkára jogosult rendelkezni. Az Alelnökök bankszámla feletti rendelkezését, a halaszthatatlanság és a rendkívüliség indoklásával a vezetőség felé írásban minden esetben közölni kell.

Az elnökség feladatai:

1.         a szakszervezet napi ügyeinek vitele, az elnökségbe tartozó kérdésekben a döntések meghozatala

2.         az elnökség tevékenységéről szóló éves beszámoló elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése

3.         az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése

4.         a szakszervezet vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására, befektetésére vonatkozó, a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása

5.         a közgyűlés összehívása és napirendi pontjainak meghatározása

6.         részvétel a közgyűlésen és válaszadás a szakszervezettel kapcsolatos kérdésekre

7.         a tagság nyilvántartása

8.         a szakszervezet határozatainak, okiratainak és egyéb könyveléseinek vezetése, nyilvántartása és kezelése, a szakszervezet működésével kapcsolatos iratok megőrzése, az alapszabály által az elnökség hatáskörébe tartozó döntések meghozatala

9.         javaslatot tesz a közgyűlésnek a tagdíjmértékére

10.      előkészíti a nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozást

11.      a tag a vezető tisztségviselők részére a szakszervezetre vonatkozóan felvilágosítást ad és biztosítja számukra a szakszervezetre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba való betekintést az alapszabály előírásai szerint. A felvilágosítást és az iratbetekintést az elnökség a tag, illetve tisztségviselő által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. A felvilágosítás és az iratmegtekintés megtagadható, ha ez a szakszervezet üzleti titkát sértené vagy a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. A felvilágosítás megtagadása esetén a tag vagy tisztségviselő kérheti a szakszervezet kötelezését a felvilágosítására, ha azt indokoltnak tartja.

12.      az elnökség szabályzatban megállapíthatja a saját működési rendjét

 

A vezető tisztségviselők

1.         A szakszervezet vezető tisztségviselői az elnökség tagjai: az elnök, az alelnökök, a titkár, akiket a közgyűlés választ meg ezekre a tisztségekre.

2.         A vezető tisztségviselők személyére javaslatot tehet az elnök vagy a tagok

3.         Vezető tisztségviselő csak a szakszervezet tagja lehet.

4.         Vezető tisztségviselő olyan nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához nem korlátozták.

5.         Nem lehet vezető tisztségviselő az

6.         aki bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésére ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül

7.         akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.

8.         A vezető tisztségviselő megbízatás a tisztségének a megválasztott személy általi elfogadásával jön létre.

9.         A vezető tisztségviselő megbízatása 4 évre szól. Ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága – annak lejártát megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízási idejének hátralévő időtartamára szól.

10.      A vezető tisztségviselő a tevékenységét a szakaszervezet érdekének megfelelően köteles ellátni.

11.      a vezető tisztségviselő a feladatait személyesen köteles ellátni

12.      A vezető tisztségviselőre is alkalmazni kell a 70./l. pontban meghatározott felvilágosítási és irat-betekintési szabályokat.

13.      A vezető tisztségviselőre a tisztsége ellátása során a (szakszervezetnek) IMÉSZ-nek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel.

14.      A vezető megbízatása megszűnik:

a)        határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamnak lejártával

b)        megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével

c)         visszahívással

d)        lemondással

e)         a tagsági jogviszony megszűnésével

f)          a vezető tisztségviselő halálával

g)        a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával

h)        a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

15.       a vezető tisztségviselő a megbízatásáról írásbeli nyilatkozattal bármikor lemondhat. A lemondást az elnökséghez kell megküldeni. A tisztség az új tisztségviselő megválasztásával, vagy ennek hiányában legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított hatvanadik napon szűnik meg.

16.      A közgyűlés – a tagok legalább 10%-ának vagy az elnök indítványára – a tisztségviselőt visszahívhatja, ha a tisztségviselő a szakszervezet céljával ellentétes tevékenységet folytat. A visszahívásról döntő közgyűlésre az érintett tisztségviselőt írásban, igazolható módon meg kell hívni, a meghívóban tájékoztatni kell a visszahívási indítványról és annak okáról. A meghívóban arra is figyelmeztetni kell, hogy a védekezését a közgyűlésen szóban teheti meg, vagy írásban megküldheti a közgyűléshez címezve az elnökségnek. A visszahívást írásba kell foglalni és meg kell indokolni, illetve ki kell oktatni a visszahívott tisztségviselőt a jogorvoslati jogára is. A tisztség a visszahívás napján szűnik meg. A visszahívásról szóló írásbeli határozatot a visszahívott tisztségviselő számára írásban, igazolható módón kell megküldeni.

 

IX.

Az érdekvédelmi csoport

 

1.         A tagok közös érdekeik képviseletére - akik a munkáltatóval szemben a tagok élet- és munkakörülményeit érintő kérdésekben képviseli a szakszervezethez tartozó tagokat - szakmai, munkahelyi stb. érdekvédelmi csoportot alakíthatnak, melybe a tagok elidegeníthetetlen joga belépni. Önálló érdekvédelmi csoport létrehozásához legalább 5 (öt) fő szükséges. Minden tagnak a belépéstől kezdődően részt kell vennie valamely érdekvédelmi csoport munkájában, azonban arról, hogy melyik csoportba lép be, önállóan dönthet.

2.         Az érdekvédelmi csoport működését, tevékenységét, felépítését ezen Alapszabályban meghatározott keretek között maga határozza meg, melyet köteles az Elnökségnek írásban bejelenteni.

3.         Az érdekvédelmi csoport szükség szerint, de legalább évente négyszer ülésezik. A soron következő ülést az ülést megelőző legalább 15 nappal az érdekvédelmi csoport titkára a meghívó tagok részére történő kiküldésével hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat, az ülés helyét és idejét.

4.         Össze kell hívni az érdekvédelmi csoportot, ha azt az adott érdekvédelmi csoport legalább 10%-a a Titkárhoz intézett írásbeli indítványával, az ok és a cél megjelölésével kezdeményezi. Amennyiben az összehívásról a Titkár az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül nem intézkedik, az ülést bármely érdekvédelmi csoporttag összehívhatja.

5.         Titkárát, aki az érdekvédelmi csoport képviselője, a maga által kialakított eljárási szabályok szerint 1 (egy) évre választja nyílt szavazással. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot el kell vetni. A titkár újraválasztható.

6.         Az érdekvédelmi csoport ülése akkor határozatképes, ha azon a tagság létszámának több mint fele jelen van. A határozatképtelen érdekvédelmi csoporti ülést minimum egy óra közbeiktatásával lehet újra összehívni. Az újra összehívott ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes feltéve, hogy a tagokat az ülés megismétléséről az eredeti meghívóban előre tájékoztatták.

7.         Az érdekvédelmi csoport határozatait – az alapszabályban meghatározott kivételekkel – általában a megjelentek többségének egyetértésével hozza.

8.         A titkár megválasztásához a határozatképes érdekvédelmi csoportülés kétharmados támogatása szükséges. Új titkár választása esetén a korábbi képviselőt mindaddig nem lehet visszahívni, amíg az új képviselő megválasztásához szükséges többségi arány nincs meg.

9.         Az érdekvédelmi csoport titkárát az érdekvédelmi csoporti tagság legalább 10%-ának kezdeményezésére titkos szavazással, az érdekvédelmi csoporti tagság teljes létszámának kétharmados többségével vissza lehet hívni. A titkár visszahívását csak új képviselő megnevezésével lehet kezdeményezni.

10.      A titkár az érdekvédelmi csoport ülésének összehívásával és az új titkár személyének megjelölésével lemondhat a tisztségről.

11.      A titkár halála esetén az új titkár megválasztásáról a halál bekövetkeztétől számított hatvan napon belül gondoskodni kell.

X.

Állandó és Ideiglenes Munkabizottságok

 

 1. A Közgyűlés vagy az Elnökség határozatával Állandó és Ideiglenes Munkabizottságokat hozhat létre. E határozatban meg kell jelölni a Munkabizottság célját, feladatát, működési körét, meg kell választani az Elnökét és tagjait, meg kell határozni működésének elveit.
 2.  

 

XI.

 Az IMÉSZ Elnöke

 

 1. Az IMÉSZ Elnöke az IMÉSZ aláírási joggal rendelkező törvényes képviselője, aki ezt a jogát önállóan gyakorolja.
 2. Az elnök köteles a szakszervezetnek a jogszabályban előírt adatait a bíróságnak bejelenteni.
 1. Az IMÉSZ elnökét az IMÉSZ Közgyűlés választja 4 (négy) évre. Az IMÉSZ Elnöke a megbízatás lejártával újraválasztható.

a)       Az Elnök megbízatásáról fontos okból, annak megjelölésével az Elnökségéhez benyújtott írásbeli nyilatkozatával 30 napos lemondási határidővel lemondhat. Az Elnökség a lemondást határozatával tudomásul veszi.

b)      Az Elnöki poszt megüresedése esetén minden esetben az Elnökség rendkívüli Közgyűlést köteles összehívni és az új Elnök megválasztásáig az Alelnökök vagy az elnökség teljes ülése által megbízott Ügyvezető Elnök látja el az elnöki teendőket.

c)        

 

XII.

Az IMÉSZ Alelnökei

 

 1. Az IMÉSZ Alelnökeit (általános és érdekvédelmi) a Közgyűlés választja 4 (négy) évre. Az alelnökök megbízatásuk lejártát követően újraválaszthatóak. Az alelnökök az Elnök 5 napot meghaladó távolléte esetén ketten együttesen jogosultak jegyezni a Szakszervezetet és rendelkezni a bankszámla felett.  Intézkedéseikért személyes felelősséggel tartoznak.
 2.  

 

XIII.

Az IMÉSZ Titkára

 

1.       Az IMÉSZ Titkárát a Közgyűlés választja 4 (négy) évre.

2.       Folyamatosan ellátja a szakszervezeti tevékenységgel összefüggésben jelentkező szervezési feladatokat, úgymint előkészíti és szervezi az Elnökségi üléseket

3.       Gondoskodik az Elnökség működéséhez szükséges szervezeti és technikai feltételekről

4.       Folyamatosan tájékoztatja az érdekvédelmi szervezeteket az Elnökségi határozatokról, azok teljesítését ellenőrzi

5.        

XIV

Az IMÉSZ felügyelőbizottsága

 

1.       A felügyelőbizottság három tagból áll, akiket a közgyűlés választ meg 4 évre a vezető tisztségviselőkkel együtt. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

2.       A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselők jogviszonyának megszűnésére vonatkozó szabályok az irányadóak. A tagnak a lemondó nyilatkozatot az elnök felé kell megtennie.

3.       A felügyelőbizottság tevékenységének célja az IMÉSZ tevékenységének ellenőrzése, érdekeinek megóvása. Feladata a jogszabályok, az alapszabály és a határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.

4.       A felügyelőbizottság tagja csak olyan nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozzák. Nem lehet felügyelőbizottsági tag az, akivel szemben a vezető tisztségviselőkkel szembeni kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

5.       A felügyelőbizottság tagjai munkájukat csak személyesen végezhetik. Tevékenységük során az IMÉSZ szervezeteitől függetlenek, tevékenységük körében nem utasíthatóak.

6.       A felügyelőbizottság az IMÉSZ irataiba, nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a munkavállalóktól felvilágosítást kérhetnek, az IMÉSZ számláját, pénztárát, szerződéseit megvizsgálhatja vagy szakértővel megvizsgáltathatja.

7.       a felügyelőbizottság ülését írásban, igazolható módon, a megválasztástól számított 15 napon belül köteles megtartani. Az üléseket az elnök hívja össze. A felügyelőbizottság működésének, üléseinek rendjét sajátműködési szabályzatában határozhatja meg.

8.       A felügyelőbizottság határozatképes, ha  a döntéshozatalnál tagjainak több, mint fele jelen van. A határozatait szótöbbséggel hozza meg.

9.       A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a szakszervezetnek okozott kárért, a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az IMÉSZ felé.

10.     

 

XV.

Az IMÉSZ megszűnése

 

A Szakszervezet megszűnésének szabályait a PTK: 3:48§ (1) bekezdése, valamint a 3:84.§ -ban

foglaltak rögzítik.

 

 

XVI.

Záró rendelkezések

 

 1. Az önkéntesség: magában foglalja a belépés, kilépés és a szakszervezetben végzett tevékenység szabad elhatározását.
 2. A demokrácia: alapelveinek megfelelően minden döntés és cselekvés forrása, a tagság akarata. Biztosítja az IMÉSZ érdekvédelmi csoportjainak önálló vélemény-nyilvánítását, s annak megismerését. Elősegíti az egyeztetett közös érdekvédelmet és képviseletet.
 3. A szolidaritás elve: a közös érdekek képviseletét és érvényesítését biztosítja. Lehetővé teszi, hogy a döntésekben nem érdekelt érdekvédelmi csoportok segítsék az IMÉSZ egyes rétegeinek, foglalkozási csoportjainak érdekérvényesítő tevékenységét
 4.  Nyilvánosság elve: A munkavállalói érdekek feltárása, egyeztetése és érvényesítése a tagság tudomásával, támogatásával, a közvélemény beavatásával a nyilvánosság előtt. A nagyobb horderejű, vagy közérdeklődésre számot tartó kérdésekben a szakszervezeti vélemény, álláspont, már a döntés előkészítése során nyilvánosságra kerül.
 5.  Kisebbségi vélemény: Az IMÉSZ testületei elismerik a kisebbségi vélemény képviseletének jogát és lehetővé teszik ennek gyakorlását.
 6. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.

 

Az Alapszabály a szakszervezet működésének alapdokumentuma, melyet az alakuló közgyűlés fogadott el, s azt az IMÉSZ megválasztott Elnöke írta alá. Az alapszabály az elfogadás napjától hatályos.

 

A 3/2016. számú küldöttközgyűlési határozat alapján végrehajtott módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalva.

 

Budapest, 2016. augusztus 04. napján.

 

 

                                                               ..................................................................

                                                                              Kovács Róbert

                                                                                       elnök

 

 

Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

Budapest, 2016. augusztus 04. napján

 

 

                                                                  ..................................................................

                                                                              Kovács Róbert

                                                                                       elnök

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

1.

2.

 

Aláírás:..............................................................................                                                

Név:.....................................................................................                                               

Lakcím:..............................................................................                               

sz. ig. szám:......................................................................

 

Aláírás:..............................................................................                                                

Név:.....................................................................................                                               

Lakcím:..............................................................................                               

sz. ig. szám:......................................................................

 

 

 

 

 

 

Oldalainkat 120 vendég és 0 tag böngészi

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk.